Discipline in your Faith – Part 3: Sowing seeds


Na die vorige inskrywing het ek myself voorgeneem om nie weer so lang stuk te tik nie. Van nou af gaan ek probeer om dit inskrywings oor die boek wat ek lees (Celebration of Discipline) so kort as moontlik te hou. Ek hoop dit werk vir julle so goed soos vir my! (Wel, ek sal eers kyk of dit regtig beter werk vir my.)

After the previous note, I took a vow to myself not to write a piece that are to big. From now on, I will try to keep the pieces that I write about the book I’m reading (Celebration of Discipline) as short as possible. I hope it works for you as well as it works for me! (Well, I’ll first see if it actually does work better for me.)

Ek haal steeds aan uit hoofstuk 1 [I’m still quoting from chapter 1]: The Spiritual Disciplines: Door to liberation.

We are so accustomed to think that sin are individual acts of disobedience against God. But the Bible teaches us that it is so much more. Paul writes about it, and especially in Romans. He describes it as a condition that plagues the whole human race. (Rom 3:9-18) “Sin as a condition works its way out through the “bodily members”, which is through the ingrained habits of the body (see Rom 7:5 and other places).

Ons is so gewoond om te dink dat sonde individuele handelinge van ongehoorsaamheid is aan God. Maar die Bybel leer ons dat dit veel meer is. Paulus skryf veral daaroor in Romeine. Hy beskryf sonde as toestand wat die mensdom beïnvloed. (Rom 3:9-18) Sonde as ‘n toestand werk deur die liggaamsdele, wat die ingebedde gewoontes is van die liggaam (Rom 7:5, en ander plekke).

“Human striving [towards salvation] is insufficient and righteousness is a gift from God.” That doesn’t mean that we should get caught in the dilemma of either human works or idleness. “God has given us the Disciplines of the spiritual life as a means of receiving His grace. The Disciplines allow us to place ourselves before God so that He can transform us.”

Menslike werkinge om redding te verkry is onvoldoende, en die geregtigheid is ook ‘n geskenk van God. Dit beteken egter nie dat ons vasgevang hoef te word in die probleme van menslike werkinge aan die een kant teenoor “niks doen” aan die ander kant nie. God het die Dissiplines van die geestelike lewe gegee as ‘n manier om Sy genade te ontvang. Die Dissiplines maak dit moontlik vir ons om onsself voor God te plaas sodat Hy ons kan verander.

In Galatians 6:8 Paul writes the following: “The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction; the one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life.” A good – even not that good – farmer knows that he can not make the seed which he has sown to grow. He puts the seed is the ground, and then he lets nature take over so that the seed can grow. He knows that he is helpless to make the seed to grow.

In Galasiërs 6:8 skryf Paulus die volgende woorde: “Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van sy sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes.” ‘n Goeie – en selfs ‘n minder goeie – boer weet dat hy nie die saad wat hy saai kan laat groei nie. Hy sit die saad in die grond, en laat die natuur sy gang gaan sodat die saad kan groei. Hy weet hy is hulpeloos om die graan te laat groei.

The Spiritual Disciplines “are a way of sowing to the Spirit. The Disciplines are God’s way of getting us into the ground; they put us where something can be done. By themselves the Spiritual Disciples can do nothing; they can only get us to the place where something can be done. They are God’s means of grace. The inner righteousness we seek is not something that is poured on our heads. God has ordained the Disciplines of the spiritual life as the means by which we are placed where He can bless us.”

Die Geestelike Dissiplines is ‘n manier van “saai tot die Gees”. Die Dissiplines is God se manier om ons in die grond in te kry – dit plaas ons daar waar iets gedoen kan word. In hulleself kan die Geestelike Dissiplines niks doen nie – hulle kan ons net kry op ‘n plek waar iets gedoen kan word. Hulle is God se manier van genade. Die innerlike geregtigheid waarna ons soek word nie op ons koppe uitgegooi nie. God het die Dissiplines van die geestelike lewe ingestel as ‘n manier waarop ons geplaas word op n plek waar Hy ons kan seën.

Next time we will look at the term discipled grace”.

Volgende keer sal ons bietjie kyk na die term “gedissiplineerde genade”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s