Discipline in your Faith – Part 4: The Way of Disciplined Grace


Die vorige keer het ek so bietjie gekyk na die Geestelike Dissiplines as dinge wat God gee sodat ons op ‘n plek kan kom waar God iets in ons lewens kan doen. Kom ons vat dit nou verder en praat so bietjie oor “die weg van gedissiplineerde genade”.

Previously I looked at the Spiritual Disciples as those things that God gives so that we can get to a place where God can start to do things in our lives. Let’s take it futher, and talk about “the way of disciplined grace”.

Ek haal steeds aan uit hoofstuk 1 [I’m still quoting from chapter 1]: The Spiritual Disciplines: Door to liberation.

It is called “grace”, because it is free. It is “disciplined” because there is something for us to do. Dietrich Bonhoeffer writes in his book, The Cost of Discipleship, that grace is free, but that it is not cheap. We must understand that God’s grace is unearned and unearnable. If we expect to grow, we must take up a consciously chosen course of action involving both individual and group life. And that is the purpose of the Spiritual Disciplines.

Dit word “genade” genoem, omdat dit gratis is. Dit is “gedissiplineerd”, omdat daar iets is wat ons moet doen. Dietrich Bonhoeffer skryf in sy boek, The Cost of Discipleship, dat genade gratis is, maar dat dit nie goedkoop is nie. Ons moet verstaan dat God se genade onverdiend en onverdienbaar is. Indien ons verwag om te groei, moet ons ʹn keuse maak om aksie te neem in beide individuele- en groepslewe. En dit is die doel van die Geestelike Dissiplines.

The Disciplines of the spiritual life leads to the inner transformation and healing for which we seek. There are one of two possible misleading ways towards that transformation and healing (both of which doesn’t really work):

  • Heresy of moralism – The way of moral bankruptcy through human strivings for righteousness.
  • Heresy of antinomianism – The way of moral bankruptcy through the absence of human strivings.

Remember: The Disciplines does not produce the change. It only puts us in the place where the change can occur.

Die Dissiplines van die geestelike lewe lei tot die innerlike verandering en genesing waarna ons soek. Daar is een van twee moontlike misleidende weë tot daardie verandering en genesing (wat albei eintlik glad nie werk nie):

  • Die weg tot morele bankrotskap deur menslike pogings vir geregtigheid.
  • Die weg tot morele bankrotskap deur die afwesigheid van menslike pogings.

Onthou: Die Dissiplines bring nie die verandering nie. Dit plaas ons net in ‘n plek waar die verandering kan plaasvind.

In the next part, I will look at the danger of turning the disciplines into laws, which are a way of death.

In die volgende deel sal ek kyk na die gevaar om die dissiplines te verander in wette, wat net ‘n weg tot die dood is.

In the meantime, why don’t you look at that paragraph talking about “disciplined grace”? If you could, how would you explain the concept of “disciplined grace”? Do you think that there are an unhealthy leaning towards either “human strivings toward righteousness” or “the absence of human striving toward righteousness?”. Explain why you think that way, and also how it can be corrected – not only in the church*, but also in your own life.

In die tussen-tyd, waarom kyk jy nie wees na die paragraaf wat praat oor “gedissiplineerde genade” nie? As jy kon, hoe sou jy die gedagte van “gedissiplineerde genade” verduidelik? Dink jy dat daar ‘n ongesonde oorleuen is na “menslike pogings vir geregtigheid” of “die afwesigheid van menslike pogings vir geregtigheid”? Verduidelik waarom jy so dink en ook hoe dit reggemaak kan word – nie net in die kerk* nie, maar ook in jou eie lewe.

*I’m writing church here with a lower case letter, because I want your thoughts about your specific congregation, not the Body of Christ, in which case I’d write it with a capital letter (i.e. “Church”)

*Ek skryf die word kerk hier met ‘n kleinletter, omdat ek jou gedagtes oor jou eie gemeente vra, en nie van die Liggaam van Christus nie. Indien ek dit met ‘n hoofletter sou spel (dus “Kerk”), sou ek na die Liggaam van Christus, oftewel die Kerk in die algemeen, verwys het.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s