Wat is gebed? / What are prayer?


Wat is gebed? What are prayer?

Gebed kan op baie maniere beskryf word.

Prayer van be described in many ways.

 1. Gebed is meer as woord.

Prayer is more than words.

 1. Gebed is ‘n persoonlike verhouding met God.

Prayer is a personal relationship with God.

 1. Gebed is om in God se teenwoordigheid te staan.

Prayer is to stand in the presence of God.

 1. Gebed is ‘n gesprek met God. En dis ‘n tweegesprek!

Prayer is a conversation with God. And it is a two-way conversation!

 1. Gebed is waar my hart met God se hart kontak maak.

Prayer is where my heart makes contact with God’s heart.

 1. Gebed bring ons uit by diep intimiteit met God.

Prayer brings us into a deep intimacy with God.

 1. Gebed is waar ek God van aangesig tot aangesig ontmoet.

Prayer is where I meet God face tot face.

 1. Gebed is ‘n honger na God.

Prayer is a hunger for God.

 1. Gebed is ‘n uitroep van my gees om gemeenskap te hê met God.

Prayer is a calling of my spirit to have an intimacy with God.

 1. Gebed is waar ons met God praat oor dit wat beide van ons raak.

Prayer is where we speak to God about that which touches both of us.

 1. Gebed is om saam met God te werk vir die redding en herstel van die wêreld.

Prayer is to work with God for the saving and repairing of the world.

 1. Gebed is God se uitnodiging aan ons om met Hom te praat.

Prayer is God’s invitation towards us to talk with Him.

 1. Gebed is vra en ontvang.

Prayer is ask and receive.

 1. Gebed is vra, soek en klop (Matteus 7:7-8).

Prayer is asking, seek and knock (Matthew 7:7-8)

 1. In gebed vra ons God om in die lewens van mense en omstandighede in te gryp en vrede en genesing te bring.

In prayer we ask God to come into the lives of people and situations and to bring peace and healing.

 1. Gebed beweeg die hand van die Een wat die wêreld beweeg.

Prayer moves the hand of the One who moves the world.

 1. Gebed bring die almag van God in beweging – omdat God gekies het om ons gebede te beantwoord.

Prayer brings the almightiness of God to move – because God chose to answer our prayers.

 1. Gebed is om voor God te staan met die nood van mense en ons op God se beloftes vir daardie nood te beroep.

Prayer is to stand before God with the needs of people and to call upon God’s promises for that need.

 1. Gebed is om as priester voor God te staan:

Prayer is to stand before God as priest, to:

 1. Hom te aanbid

To worship Him.

 1. Te bid dat mense met Hom versoen sal word

To pray that people will get reconciled with Him.

 1. Om te bid dat Hy die nasies sal genees en seën

To pray that He will heal and bless the nasions.

 1. Gebed is God se manier om genesing, herstel, redding en bevryding en seen vir mense te bewerk.

Prayer is God’s way to work healing, repair, saving, freedom and blessing for people.

 1. Gebed is nie net ‘n voorreg nie, maar ook ‘n verantwoordelikheid.

Prayer is not just a right, but also a responsibility.

 1. Om nood te sien, is ‘n oproep tot gebed.

To see need, is a calling to prayer.

 1. Gebed is om met groot vrymoedigheid voor die genadetroon van God te staan en te vra dat Hy ons sal help.

Prayer is to stand with great boldness before God’s throne of grace and to ask that He will help us.

 1. Gebed begin by ‘n ervaring van uiterste hulpeloosheid en is die uitroep van hulpeloses.

Prayer begins with feeling of utter helplessness and is the calling of hopeless people.

 1. Gebed is ‘n desperate, maar gelowige uitroep tot God dat Hy sal ingryp.

Prayer is a desperate, but believing call to God that He will help.

 1. Gebed is wanneer ek vir God sê ek kan nie sonder Hom nie; die taak en die uitdaging is te groot.

Prayer is when I say to God that I can’t  do it without Him; the task is to big.

 1. Wanneer ek dus bid, beroep ek my op die Een wat die menslik onmoontlike kan doen.

When I pray, I call on the One who can do the humanly impossible.

 1. Gebed is waar die mens in sy of haar totale onmag die hand vat van die Een aan wie al die mag behoort.

Prayer is where a person, in his or her total inability, takes the hand of the One to whom all power belongs.

 1. Gebed is om my op die beloftes en woorde van God te beroep wanneer ek met Hom praat.

Prayer is to call on the promises and words of God when I talk to Him.

 1. Gebed is geloof wat met God praat.

Prayer is faith that talks to God.

 1. Gebed is om my op die karakter van God te beroep.

Prayer is me calling on the character of God.

 1. Gebed is om God te vra om Sy wil op die aarde te laat geskied; nie om God te vra om my wil te doen nie!

Prayer is to ask God to do His will on earth; not to ask God to do my will!

 1. Gebed is nie om God se wil te verander nie, maar dit te vind!

Prayer is not to change God’s will, but to find it!

 1. Deur gebed vind ons juis God se wil, en maak dan Sy wil ons versoek.

Through prayer we discover God’s will, and then we make His will our request.

 1. Gebed is nie om God se onwilligheid om ons te help, te oorkom nie, maar om te reageer op Sy gewilligheid om ons te help.
 2. Prayer is not to overcome God’s unwillingness to help us, but to react to His willingness to help us.

Hierdie beskrywings is maar net 35 beskrywings oor gebed wat ek al gehoor het oor die jare.

These descriptions are only 35 descriptions about prayer that I have heard through the years.

Kan jy dink aan nog beskrywings van gebed? Deel dit met ons.

Can you think of more descriptions of prayer? Share it with us.

Watter een van die bogenoemde, of enige ander, beskrywings beteken die meeste vir jou? Waarom beteken dit so baie vir jou?

Which one of the above, or any other, descriptions means the most to you? Why does it mean so much to you?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s