Discipline in your faith Part 8 – Misconceptions about Meditation Part 1


Die eerste Innerlike Dissipline wat Richard Foster (in sy boek “Celebration of Discipline“) noem, is meditasie. (Alle aanhalings is uit sy boek.) Die vorige inskrywing was ‘n inleiding gewees oor Meditasie as Geestelike Dissiplines. Vandag gaan ek so bietjie kyk na enkele misverstande wat Foster bespreek.

The first of the Inward Disciplines, that Richard Foster (in his book “Celebration of Discipline”) meantions, is meditation.(All quotes are taken from his book.) In the previus blog I gave a short introduction on Meditation as Spiritual Discipline. Today I am going to take a look at a few of the misconceptions that Foster discusses.

 

Meditation is often linked with Eastern religions. But “meditation has always stood as a crucial and central part of Christian devotion; a crucial preparation for and adjunct to the work of prayer.” The fact that there are so few “masters of contemplative prayer”  might be seen as a major reason why there are such an rise in the interest in Eastern meditation.

Meditasie word baiekeer gekoppel aan Oosterse gelowe. Maar meditasie het nog ‘n sentrale deel van Christelike toewyding uitgemaak; ‘n belangrike voorbereiding vir die werk van gebed. Die feit dat daar so min “leermeesters van oordenkende gebed“ is, kan gesien word as ‘n groot rede waarom daar so ‘n opkomende belangstelling is in Oosterse meditasie.

Meditation are no foreign concept for the Biblical writers.

Genesis 24:63 – “[Isaac] went out to the field one evening to meditate,…”

Psalm 63:6 – “On my bed I remember you; I think of you through the watches of the night.”

(Some translations uses the words “meditate on thee/you”)

Psalm 119:148 – “My eyes stay open through the watches of the night, that I may meditate on your promises.”

These people were close to the heart of God. God spoke to them because they were willing to listen, not because they has special abilities.

The psalm which introduces the entire Psalms-book calls all people to emulate the man whose “delight is in the law of the LORD, and on his law he meditates day and night”, and even calls them blessed (Psalm 1:1-2).

Meditasie is geen onbekende idée vir Bybelse skrywers nie.

Psalm 63:7 – “As ek aan U dink op my bed, oor U peins in die nag, dan weet ek…”

Psalm 119:148 – “Die hele nag lê ek wakker en oorpeins ek u woord.“

Hierdie mense was naby aan die hart van God. God het met hulle gepraat omdat hulle gewillig was om te luister, nie omdat hulle spesiale eienskappe gehad het nie.

Die hele Psalm-boek word ingelei deur alle mense op te roep dieselfde te doen as die mens “wat in die woord van die Here sy vreugde vind, en dit dag en nag oordink“ en noem selfs dat dit goed sal gaan met hulle (Psalm 1:1-2).

“Christian writers throughout the centuries have spoken of a way of listening to God, of communing with the Creator of heaven and earth, of experiencing the Eternal Lover of the world.“

The Bible states that “On the Lord’s day [John] was in the Spirit” (Revelation 1:10), when he received his vision. It might just be that John was trained in a way of listening and seeing what we have forgotten.

Die Bybel maak hierdie stelling, by monde van Johannes, in Openbaring 1:10: “Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer“.Dit mag dalk net wees dat Johannes onderrig is in ‘n manier van luister en sien wat ons al vergeet het.

In Psalm 119:78, the psalmist declares: “… I will meditate on your precepts.” So let us have the courage to side with biblical tradition and once again learn the “art of meditation”.

 

The question for now is this: Are you starting to think differently about meditation? In which ways are you busy changing your mind about meditation? In which ways do you still feel the same about meditation?

After reading this part, how will meditation help you to get closer to God? How will meditation help you focus on listening to God’s Word?

Die vraag op hierdie punt is dit: Begin jy dalk al anders dink oor meditasie? Op watter maniere is jy besig om jou gedagtes en gevoelens oor meditasie te verander? Op watter maniere voel jy nog dieselfde oor meditasie?

Nadat jy hierdie inskrywing gelees het, hoe sa; meditasie jou begin help om nader aan God te kom? Hoe sal meditasie you help om te fokus om God se Woord te hoor?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s