Discipline in your faith Part 9 – Misconceptions about Meditation Part 2


Die eerste Innerlike Dissipline wat Richard Foster (in sy boek “Celebration of Discipline“) noem, is meditasie. (Alle aanhalings is uit sy boek.) In die vorige inskrywing het ek begin skryf oor die misverstande in verband met meditasie. Ons het gesien dat meditasie nie vreemd was vir die Bybelse skrywers nie. Vandag gaan ons so bietjie dieper delf in verband met die misverstand dat meditasie (slegs) ‘n Oosterse prkatyk is.

The first of the Inward Disciplines, that Richard Foster (in his book “Celebration of Discipline”) mentions, is meditation.(All quotes are taken from his book.) In the previous blog I started to write about the misconceptions regarding meditation. We saw that meditation wasn’t a foreign concept for the Biblical writers. Today we will go deeper with regards to the misconception that meditation are (only) an Eastern practice.

 

There are many Christians who feel that the Christian idea of meditation are the same as the concept of meditation centered in Eastern religion. Christian meditation and Eastern meditation stands worlds apart though. Following, I will mention a few of the differences as mentioned by Foster.

Daar is baie Christene wat voel dat Christelike idée van meditasie dieselfde is as die gedagte (konsep) van meditasie wat sentraal is in Oosterse godsdienste. Christelike meditasie en Oosterse meditasie staan egter wêrelde apart. Vervolgens gaan ek net so paar verskille, volgens Foster, noem herhaal.

“Eastern meditation is an attempt to empty the mind; Christian meditation is an attempt to empty the mind in order to fill it.”

Oosterse meditasie is ‘n poging om die gedagtes leeg te maak; Christelike meditasie is ‘n poging om die gedagtes leeg te maak om dit wee rte vul.

“All Eastern forms of meditation stress the need to become detached from the world. There is an emphasis upon losing personhood and individuality and merging with the Cosmic Mind. There is a longing to be released from the burdens and pains of this life and be caught up into the effortless, suspended bliss of Nirvana. Personal identity is lost in a pool of cosmic consciousness. Detachment is the final goal… There is no God to be attached to or to hear from.”

All vorme van Oosterse meditasie beklemtoon die behoefte om los te kom van die wêreld. Daar is ‘n beklemtoning daarop om die mensheid en individualiteit te verloor en met die sogenaamde Kosmiese Gedagte te verenig. Daar is die wens om vrygelaat te word van die laste en pyn van hierdie lewe en om in die sogenaamde Nirvana uit te kom. Persoonlike identiteit gaan verlore in die kosmiese denke. ‘n Bevryding (losmaking) is die finale doel; daar is geen God van wie gehoor kan word nie.

Christian meditation goes much further that this notion of detachment. Yes, there is a need for detachment. But we must go on to attachment. The detachment are from the confusion in the world, all around us, so that we can become attached to God and to other human beings. Christian meditation leads us to the inner wholeness which is necessary to give ourselves freely to God, and also the spiritual perception to attack social evils. (In this sense it is the most practical of all the Disciplines.

Christelike meditasie gaan veel verder as die gedagte van bevryding. Ja, daar bestaan die behoefte van bevryding. Maar die proses eindig nie daarby nie. Die bevyding is van die wêreld se deurmekaarheid, oral om ons, sodat ons verbind kan word aan God en aan ander mense. Christelike meditasie lei tot innerlike heelheid wat nodig is om onsself vrylik aan God oor te gee, en ook die geestelike onderskeiding om sosiale booshede te beveg. In hierdie opsig is meditasie dalk die mees praktiese van al die Dissiplines.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s