Voorstelle aan klein politieke partye?


Hierdie is ‘n vraag na aanleiding van ‘n gedagte wat ek gehad het onlangs nadat ek nuus gekyk het…

Is daar enige voorstelle wat jy kan maak aan die leierskap van klein politieke partye? Wat sou jy vir so ‘n klein party wou gee?

(Klein partye sluit in partye soos ACDP, VF+, IVP, UDM, en selfs COPE en DA – ja, dus nie die ANC nie).

Discipline in your faith Part 11 – Misconceptions about Meditation Part 4


Die eerste Innerlike Dissipline wat Richard Foster (in sy boek “Celebration of Discipline“) noem, is meditasie. (Alle aanhalings is uit sy boek.) In die vorige inskrywing het ons gekyk na hoe baie mense glo dat meditasie lei daartoe dat mense kontak meditasie nie gesien mag word as iets klein en onbenullig nie. Ons het ook gesien dat, hoe meer ons geoefen raak daarin, hoe meer raak ons daarmee vertroud, en hoe “makliker“ raak dit. Vandag bespreek ons die misverstand van mense wat glo dat meditasie (oordenking) onprakties en verouderd is.

The first of the Inward Disciplines, that Richard Foster (in his book “Celebration of Discipline”) mentions, is meditation.(All quotes are taken from his book.) In the previous blog we saw that meditation may not and cannot be seen as something small and insignificant. We also saw that, the more we practice it, the “better” we get at it and the “easier” it gets. Today we look at the misconception that people have that meditation (contemplation) is impractical and outdated.

 

“Many people believe that at its very best meditation leads to an unhealthy otherworldliness that keeps us immune to the suffering of humanity.”

Baie mense dink dat meditasie, op sy beste, lei tot ‘n ongesonde ander-wêreldse orientasie, wat hulle imuun maak teen die leiding van die mensdom.

This is actually a rather baseless thought. Meditation could be the one thing that can redirect our lives so that we can effectively deal with human life successfully.

Hierdie is egter ‘n redelike ongegronde gedagte. Meditasie kan die een ding wee swat ons lewens beïnvloed, sodat ons die menslike lewe meer effektief kan hanteer.

Thomas Merton writes that meditation has no point and no reality unless it is firmly rooted in life.

Thomas Merton skryf dat meditasie geen punt het en geen realiteit het as dit nie stewig in die lewe gewortel is nie.

In history, the Quakers have stresses the need to enter into the listening silences perhaps the most. The result has been a vital social impact far in excess of their numbers. William Penn wrote that true godliness does not turn men out of the world, but enables them to live better in the world and helps them to mend the world.

In die geskiedenis het die “Quakers” die nodigheid van die luisterende stiltes waarskynlik die meeste beklemtoon. Die resultaat was ‘n groot sosiale impak, wat hulle getalle by verre oortref. William Penn het geskryf dat ware goddelikheid mens nie weg draai uit die wêreld uit nie, maar hulle juis bemagtig om beter te lewe in die wêreld en hulle help om die wêreld te verbeter.

Meditation will often yield insights that are deeply practical. It is most common that meditation gives guidance in dealing with ordinary human problems. Meditation sends us into our ordinary worlds with greater perspective and balance.

Meditasie sal baiekeer insigte gee in praktiese dele van ons lewens. Dit is mees algemeen dat dit leiding gee in hoe om die “gewone” menslike probleme te hanteer. Meditasie stuur ons in ons wêrelde in met groter perspektief en balans.

In the next blog, we will look at the most common misconception regarding meditation.

In die volgende inskrywing sal ons kyk na die mees algemene misverstand aangaande meditasie.

Discipline in your faith Part 10 – Misconceptions about Meditation Part 3


Die eerste Innerlike Dissipline wat Richard Foster (in sy boek “Celebration of Discipline“) noem, is meditasie. (Alle aanhalings is uit sy boek.) In die vorige inskrywing het ek gekyk na enkele verskille tussen Oosterse en Christelike meditasie. Vandag gaan ons kyk na ‘n verdere rede waarom mense bang is vir meditasie: vrees dat dit te moeilik is.

The first of the Inward Disciplines, that Richard Foster (in his book “Celebration of Discipline”) mentions, is meditation.(All quotes are taken from his book.) In the previous blog I gave a few differences between Eastern and Christian meditation. Today we will look at another reason why people fear meditation: they fear that it is to difficult.

 

“Some shy away from meditation out of fear that it is too difficult, to complicated. Perhaps it is best left to the professional who has more time to explore the inner regions.”

Sommige dink dat meditasie te moeilik is. Hulle glo dan dat dit eerder net gedoen moet word deur die sogenaamde professionele mense wat meer tyd het om die innerlike ruimtes te ontdek.

The so called “acknowledged experts“ in the area of meditation says that it is not just for a select few, or the spiritual giants. They feel that they are doing a normal part of human activity. They feel that it is natural and as important as breathing. We do not need any special gifts or psychic powers. We just need to discipline and train latent faculties within us. Anyone who have imagination, can meditate.

Die sogenaamde “erkende kundiges” in die area van meditasie sê dat dit nie net vir ‘n paar uitgekose mense of geestelike reuse is nie. Hulle voel dat dit ‘n normale deel van ons menslike bestaan is. Hulle voel dat dit natuurlik is – so natuurlik soos om asem te haa.. Ons het nie spesiale gawes of een of ander bo-natuurlike krag nodig nie. Ons het net nodig om seker onderliggende moontlikhede te dissiplineer en te onderrig. Almal wat verbeelding het, kan mediteer.

We should beware, though, that meditation is not some “small thing“ we do. It is serious business. We should put in our best thought and energies. No one should undertake meditation just for diversion or because others are doing it. Those who meditate half-heartedly, will certainly fail. For meditation to succeed, the one that meditate should be convinced of its importance.

Ons moet waak teen die gedagte dat meditasie een of ander “klein ding” is wat ons doen.Dit is ernstige besigheid. Ons moet ons beste gedagtes en kragte daarin sit. Niemand moet meditasie onderneem as een of ander afleiding of omdat ander dit doen nie. Diegene wat half-hartig mediteer, sal beslis nie slaag nie. Vir meditasie of suksesvol te wees, moet die een wat mediteer oortuig wees van die belangrikheid daarvan.

We should also realize that when we get skilled in meditation, it will become part of our ingrained habitual patterns. When we start with practicing meditation, we will not get it right from the start. But if we keep on practicing it, it becomes natural to us.

Ons moet ook besef dat, soos wat ons geoefen raak in meditasie, sal dit deel word van ons lewenspatroon. As ons begin om meditasie te beoefen, gaan ons dit nie van die begin af regkry nie. Maar as ons aanhou om dit te beoefen, sal dit natuurlik raak vir ons.

Do you think meditation is important in your journey to become more intimate with God? Are you willing to start testing it out?

Dink jy meditasie is belangrik in ons reis om meer intiem met God te word? Is jy bereid om dit te begin uittoets?