Discipline in your faith Part 10 – Misconceptions about Meditation Part 3


Die eerste Innerlike Dissipline wat Richard Foster (in sy boek “Celebration of Discipline“) noem, is meditasie. (Alle aanhalings is uit sy boek.) In die vorige inskrywing het ek gekyk na enkele verskille tussen Oosterse en Christelike meditasie. Vandag gaan ons kyk na ‘n verdere rede waarom mense bang is vir meditasie: vrees dat dit te moeilik is.

The first of the Inward Disciplines, that Richard Foster (in his book “Celebration of Discipline”) mentions, is meditation.(All quotes are taken from his book.) In the previous blog I gave a few differences between Eastern and Christian meditation. Today we will look at another reason why people fear meditation: they fear that it is to difficult.

 

“Some shy away from meditation out of fear that it is too difficult, to complicated. Perhaps it is best left to the professional who has more time to explore the inner regions.”

Sommige dink dat meditasie te moeilik is. Hulle glo dan dat dit eerder net gedoen moet word deur die sogenaamde professionele mense wat meer tyd het om die innerlike ruimtes te ontdek.

The so called “acknowledged experts“ in the area of meditation says that it is not just for a select few, or the spiritual giants. They feel that they are doing a normal part of human activity. They feel that it is natural and as important as breathing. We do not need any special gifts or psychic powers. We just need to discipline and train latent faculties within us. Anyone who have imagination, can meditate.

Die sogenaamde “erkende kundiges” in die area van meditasie sê dat dit nie net vir ‘n paar uitgekose mense of geestelike reuse is nie. Hulle voel dat dit ‘n normale deel van ons menslike bestaan is. Hulle voel dat dit natuurlik is – so natuurlik soos om asem te haa.. Ons het nie spesiale gawes of een of ander bo-natuurlike krag nodig nie. Ons het net nodig om seker onderliggende moontlikhede te dissiplineer en te onderrig. Almal wat verbeelding het, kan mediteer.

We should beware, though, that meditation is not some “small thing“ we do. It is serious business. We should put in our best thought and energies. No one should undertake meditation just for diversion or because others are doing it. Those who meditate half-heartedly, will certainly fail. For meditation to succeed, the one that meditate should be convinced of its importance.

Ons moet waak teen die gedagte dat meditasie een of ander “klein ding” is wat ons doen.Dit is ernstige besigheid. Ons moet ons beste gedagtes en kragte daarin sit. Niemand moet meditasie onderneem as een of ander afleiding of omdat ander dit doen nie. Diegene wat half-hartig mediteer, sal beslis nie slaag nie. Vir meditasie of suksesvol te wees, moet die een wat mediteer oortuig wees van die belangrikheid daarvan.

We should also realize that when we get skilled in meditation, it will become part of our ingrained habitual patterns. When we start with practicing meditation, we will not get it right from the start. But if we keep on practicing it, it becomes natural to us.

Ons moet ook besef dat, soos wat ons geoefen raak in meditasie, sal dit deel word van ons lewenspatroon. As ons begin om meditasie te beoefen, gaan ons dit nie van die begin af regkry nie. Maar as ons aanhou om dit te beoefen, sal dit natuurlik raak vir ons.

Do you think meditation is important in your journey to become more intimate with God? Are you willing to start testing it out?

Dink jy meditasie is belangrik in ons reis om meer intiem met God te word? Is jy bereid om dit te begin uittoets?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s