Discipline in your faith Part 11 – Misconceptions about Meditation Part 4


Die eerste Innerlike Dissipline wat Richard Foster (in sy boek “Celebration of Discipline“) noem, is meditasie. (Alle aanhalings is uit sy boek.) In die vorige inskrywing het ons gekyk na hoe baie mense glo dat meditasie lei daartoe dat mense kontak meditasie nie gesien mag word as iets klein en onbenullig nie. Ons het ook gesien dat, hoe meer ons geoefen raak daarin, hoe meer raak ons daarmee vertroud, en hoe “makliker“ raak dit. Vandag bespreek ons die misverstand van mense wat glo dat meditasie (oordenking) onprakties en verouderd is.

The first of the Inward Disciplines, that Richard Foster (in his book “Celebration of Discipline”) mentions, is meditation.(All quotes are taken from his book.) In the previous blog we saw that meditation may not and cannot be seen as something small and insignificant. We also saw that, the more we practice it, the “better” we get at it and the “easier” it gets. Today we look at the misconception that people have that meditation (contemplation) is impractical and outdated.

 

“Many people believe that at its very best meditation leads to an unhealthy otherworldliness that keeps us immune to the suffering of humanity.”

Baie mense dink dat meditasie, op sy beste, lei tot ‘n ongesonde ander-wêreldse orientasie, wat hulle imuun maak teen die leiding van die mensdom.

This is actually a rather baseless thought. Meditation could be the one thing that can redirect our lives so that we can effectively deal with human life successfully.

Hierdie is egter ‘n redelike ongegronde gedagte. Meditasie kan die een ding wee swat ons lewens beïnvloed, sodat ons die menslike lewe meer effektief kan hanteer.

Thomas Merton writes that meditation has no point and no reality unless it is firmly rooted in life.

Thomas Merton skryf dat meditasie geen punt het en geen realiteit het as dit nie stewig in die lewe gewortel is nie.

In history, the Quakers have stresses the need to enter into the listening silences perhaps the most. The result has been a vital social impact far in excess of their numbers. William Penn wrote that true godliness does not turn men out of the world, but enables them to live better in the world and helps them to mend the world.

In die geskiedenis het die “Quakers” die nodigheid van die luisterende stiltes waarskynlik die meeste beklemtoon. Die resultaat was ‘n groot sosiale impak, wat hulle getalle by verre oortref. William Penn het geskryf dat ware goddelikheid mens nie weg draai uit die wêreld uit nie, maar hulle juis bemagtig om beter te lewe in die wêreld en hulle help om die wêreld te verbeter.

Meditation will often yield insights that are deeply practical. It is most common that meditation gives guidance in dealing with ordinary human problems. Meditation sends us into our ordinary worlds with greater perspective and balance.

Meditasie sal baiekeer insigte gee in praktiese dele van ons lewens. Dit is mees algemeen dat dit leiding gee in hoe om die “gewone” menslike probleme te hanteer. Meditasie stuur ons in ons wêrelde in met groter perspektief en balans.

In the next blog, we will look at the most common misconception regarding meditation.

In die volgende inskrywing sal ons kyk na die mees algemene misverstand aangaande meditasie.

Advertisements

One thought on “Discipline in your faith Part 11 – Misconceptions about Meditation Part 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s