Discipline in your faith Part 14 – Desiring God’s living voice


Die eerste Innerlike Dissipline wat Richard Foster (in sy boek “Celebration of Discipline”) noem, is meditasie. (Alle aanhalings is uit sy boek.) In die vorige paar inskrywings het ons gekyk na die misverstande aangaande meditasie. Vandag gaan ons bietjie kyk na die hele gedagte van om God se lewende stem te begeer.

The first on the Inward Disciplines, that Richard Foster (in his book “Celebration of Discipline”) mentions, is meditation. (All quotes are taken from his book). In the previous few blogs, we looked at a few misconceptions regarding meditation. Today we will look at the whole idea of desiring God’s living voice.

 

It seems as though humans have a tendency to have someone else talk to God on their behalf. We are more content to have the message secondhand. The history of religion is the story of an almost desperate scramble for a priest, mediator, king, pastor, or any other go-between. This kind of an approach saves us from the need to change – after all, to be in the presence of God, is to change. We are captivated by the religion of the mediator.

One prime example of this seems to be the “Daily Devotions”. Just look on the shelves of any Christian bookstore, and see the large amount and variety of “Daily Devotionals”. I don’t have a problem with it as such, but it do point to a certain culture that exists.

Dit wil voorkom of mense ‘n geneigdheid het om iemand anders te kry om namens hulle met God te praat. Ons is tevrede om die boodskap tweedehands te bekom. Die geskiedenis van godsdiens is ‘n storie van amper ‘n desperate soeke vir ‘n priester, koning, pastor, prediker, of enige ander tussenganger. Hierdie tipe benadering beskerm ons teen die oproep om te verander – om in die teenwoordigheid van God te kom, is immers om te veranda. Ons is vasgevang in die godsdiens van die tussenganger.

Een primêre voorbeeld hiervan is die “Daaglikse Boodskappie”-boeke. Kyk gerus op die rake van enige Christelike boekwinkel, en jy sal die groot hoeveelheid en verskeidenheid “Daaglikse Boodskappie”-boeke sien. Ek het geen problem daarmee nie, maar dit wys tog na ‘n sekere kultuur wat bestaan.

This is why we are so threatened by meditation: it calls us to enter the living presence of God for ourselves. Meditation reminds us that God is speaking continuously, and that He wants to address us.

This is not just for the religious “professionals” – priests, pastors – but for everyone! All who acknowledge Jesus Christ as Lord, are the universal priesthood of God. Thus we all can enter the Holy of Holies and converse with the living God.

Hierdie is die rede waarom ons so bedreig voel deur meditasie: dit roep ons self in die lewende teenwoordig van God in. Meditasie herinner ons dat God heeltyd praat, en dat Hy ook met ons wil praat.

Hierdie is nie net vir die godsdienstige “professionele mense” – priesters, pastore, predikante – nie, maar vir almal! Almal wat Jesus Christus erken as Here, is deel van die algemene priesterdom van God. Dusk an almal die Allerheiligste ingaan en met die lewende God kommunikeer.

 

“To bring people to believe that they can hear God’s voice seems so difficult.” God’s Word can be heard and IS heard by anyone who will know Him as present Teacher and Prophet.

Dit kom voor as baie moeilik om mense te leer om God se stem te hoor. God se Woord kan gehoor word en WORD gehoor deur enigiemand wat Hom wil ken as huidige Leermeester en Profeet.

This desire to hear God’s voice is a gift of grace. You will lose the desire if you don’t pray for the desire to be stirred inside of you. Seeking and receiving this “gift of grace” is the only thing that will keep you moving forward on the inward journey. Albert the Great said that the contemplation of the saints is fired by the love of the One who is contemplated (God).

Hierdie begeerte om God se stem te hoor is ‘n genadegawe. Jy sal dit begeerte verloor as jy nie bid dat die begeerte binne jou aangesteek word nie. Om hierdie “genadegawe” te soek en te ontvang, is die enigste ding wat jou sal laat voortgaan op die innerlike reis. Albert the Great het gesê dat die oordenking van die heiliges aangevuur is deur die liefde van die Een wat oordink word (God).

In the next blog I will take a look at the preparation needed to meditate.

In die volgende inskrywing sal ek bietjie kyk na die voorbereiding wat nodig is vir meditasie.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s