Quote 5…


Philip Yancey once said in an interview:

 

Jesus doesn’t make life simpler; Jesus makes life more complicated… If I am going to be a more serious follower of Jesus, life isn’t simpler, life is more complicated… Richer, fuller, more rewarding, ultimately.”

“Celebration of Discipline”: Inleiding – Geïntegreerde gewoontes…


Ons is so gewoond daaraan om te dink aan sonde as individuele aksies van ongehoorsaamheid aan God. Dit is egter net gedeeltelik waar; die Bybel gaan egter veel verder as dit. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

In Romeine beskryf Paulus sondes gereeld as ‘n toestand wat die menslike ras plaag (‘n voorbeeld hiervan word gevind in Romeine 3:9-18). Sonde as ‘n toestand werk tot in die “liggaamlike dele” – die geïntegreerde gewoontes van die liggaam (sien Romeine 7:5) (hierdie “liggaamlike dele” is ‘n vrylike vertaling uit sommige Engelse vertalings. In die Afrikaanse vertaling word daar gepraat van die “sondige lewensbestaan” en die “sondige hartstogte” wat in ons lewens bestaan het). Daar is geen slawerny wat vergelyk kan word met die slawerny van geïntegreerde gewoontes van sondes nie. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

In Jesaja 57:20 (1983 Vertaling) lees ons die volgende: “Maar die goddeloses is soos die ontstuimige see wat nie tot rus kan kom nie en waarvan die golwe aanhou om slyk en modder uit te stoot” Die see tree op ‘n natuurlike wyse op wanneer dit slyk en modder uit stoot; daar is niks spesiaal nodig om dit te doen nie. Dit is ook waar van ons as ons onder die toestand van sonde is. Die natuurlike bewegings van ons lewens is om slyk en modder voort te bring wanneer ons onder die toestand van sonde verkeer. Sonde is dan deel van die interne struktuur van ons lewens. Geen spesiale poging is nodig om dit voort te bring nie. Dit is dan nie verbasend dat ons vasgevang voel nie! (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Die “normale” manier waarop ons hierdie geïtegreerde sonde probeer hanteer, is om ‘n frontale aanval te loods. Ons maak staat op wilskrag en determinasie. Ons neem ons voor om nooit weer dit te doen wat ons beleef as ‘n problee – woede, vrees, bitterheid, vraatsug, trots, wellus, dwelmmisbruik – nie. Ons bid daarteen, ons veg daarteen, en ons stel ons wil daarteen. Die stryd is egter verniet. Weereens bevind ons onsself moreel bankrot. Soms vind ons dat ons so trots is op ons eksterne geregtigheid, dat “wit grafte” ‘n ligte beskrywing is vir ons toestand. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Heini Arnold het op ‘n stadium die volgende geskryf: “We … want to make it quite clear that we cannot free and purify our own heart by exerting our own ‘will’.” (Foster het hierdie aangehaal uit sy boek “Freedom from Sinful Thoughts: Christ Alone Breaks the Curse”) (Vrylik vertaal: Ons wild it duidelik stel dat ons nie ons eie hart kan bevry en reinig deur wilskrag te beoefen nie).

In Kolossense 2:20-23 (1983 Vertaling) gee Paulus ‘n lys van uiterlike vorme wat mense doen om sonde te beheer: “‘Hieraan mag jy nie vat nie!’ ‘Daaraan mag jy jou mond nie sit nie!’ ‘Daaraan mag jy nie raak nie!’”. Hy voeg by dat hierdie leerstellings wel “‘n skyn van wysheid het met hulle selfgemaakte godsdiens”. Foster vertaal die laaste deel as “will worship” (die Engelse term klink beter as enige Afrikaanse term). “Will worship” (vrylik vertaal as “wilskrag-aanbidding”)is ‘n baie beskrywende frase vir die meeste van ons se lewens. Die oomblik wat ons dink of voel dat ons suksesvol kan wees en oorwinning oor ons sondes kan behaal deur ons wilskrag alleen, is die oomblik wat ons ons wilskrag aanbid. Dit is ironies dat Paulus ons mees strawwe pogings in die geestelike pad “afgodery” en “will worship” noem. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Ons moet besef dat wilskrag nooit suksesvol sal wees om die diep geïntegreerde gewoontes van sonde te hanteer nie.

Emmet Fox het op ‘n stadium geskryf: “As soon as you resist mentally any undesirable or unwanted circumstance, you thereby endow it with more power – power which it will use against you, and you will have depleted your own resources to that exact extent.” Heini Arnold het ook die volgende gesktyf: “As long as we think we can save ourselves by our own will power, we will only make the evil in us stronger than ever.” (Foster het hierdie twee aanhalings geneem uit die boek “Freedom from Sinful Thoughts: Christ Alone Breaks the Curse”). Baie van die noemenswaardige skrywers, insluitende St. Augustine, St. Francis van Asissi, Johannes Calvyn en John Wesley het hierdie selfde waarheid beleef. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

“Wilskrag-aanbidding” kan dalk vir ‘n tydperk suksesvol lyk – ten minste in die uiterlike voorkoms. In die krake van ons lewens sal ons diep innerlike toestand egter uiteindelik geopenbaar word. In Matteus 12:34-36, beskryf Jesus hierdie toestand, wanneer Hy praat van die uiterlike geregtigheid van die Fariseërs. “Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. … Dit sê Ek vir julle: Van elke ligsinnige woord wat die mens sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag.”. Deur pure wilskrag kan mense ‘n goeie skyn gee vir ‘n ruk lank. Vroeër of later sal daar egter ‘n onbeheersde oomblik wees, wanneer die sorglose woord sal uitglip, om die ware toestand van die hart te wys. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

In die volgende inskrywing, gaan ons sien hoe die Geestelike Dissiplines ons ontvanklik maak vir die regverdigheid van God. Daar is twee gevare waarteen ons moet waak, en ons sal daarna kyk in die volgende inskrywing.

“Celebration of Discipline”: Introduction – Ingrained habits…


We are so used to thinking about sin as individual acts of disobedience to God. This is only partly true; the Bible goes much further than that, though. (Foster, 1989 (First edition: 1980))

In Romans, Paul regularly describes sin as a condition that plagues the human race (an example of this is found in Romans 3:9-18). Sin as a condition works its way through the “bodily members” – the ingrained habits of the body (see Romans 7:5) (the NIV and some other translations talks about the “sinful nature” and the “sinful passions” that are at work in our bodies). There is no slavery that can compare to the slavery of ingrained habits of sin. (Foster, 1989 (First edition: 1980))

In Isaiah 57:20 (NIV) we read the following: “But the wicked are like the tossing sea, which cannot rest, whose waves cast up mire and mud.” The sea acts in a natural way if it produce mire and mud; it doesn’t need to do anything special to do it. This is also true of us when we are under the condition of sin. The natural motions of our lives produce mire and mud when we are under the condition of sin. Sin is then part of the internal structure of our lives. No special effort is needed to produce it. It is little wonder, then, that we feel trapped! (Foster, 1989 (First edition: 1980))

The “normal” way that we try and deal with ingrained sin, is to launch ‘n frontal attack. We rely on our willpower and determination. Whatever it is that we are experiencing as an issue – anger, fear, bitterness, gluttony, pride, lust, substance abuse – we determine never to do it again. We pray against it, fight against it and set our will against it. The struggle is all in vain, though. So, once again, we find ourselves morally bankrupt. Sometimes we find ourselves so pride of our external righteousness, that “whitened sepulchres” is a mild description for our condition. (Foster, 1989 (First edition: 1980))

Heini Arnold once wrote: “We … want to make it quite clear that we cannot free and purify our own heart by exerting our own ‘will’.” (Foster quoted this from the book “Freedom from Sinful Thoughts: Christ Alone Breaks the Curse”).

In Colossians 2:20-23 (NIV), Paul gives a list of some outward forms that people use to control sin: “Do not handle! Do not taste! Do not touch!”. He adds that these things “have an appearance of wisdom, with their self-imposed worship,”. Foster translates the last part, “will worship”. “Will worship” is a very descriptive phrase for much of our lives. The moment that we think or feel we can succeed and attain victory over sin, by the strength of our will alone, is the moment that we are worshipping the will. It’s quite ironic that Paul calls our most strenuous efforts in the spiritual walk “idolatry” and “will worship”. (Foster, 1989 (First edition: 1980))

We have to realize that will power will never succeed is dealing with the deeply ingrained habits of sin.

Emmet Fox once wrote: “As soon as you resist mentally any undesirable or unwanted circumstance, you thereby endow it with more power – power which it will use against you, and you will have depleted your own resources to that exact extent.” Heini Arnold also wrote the following: “As long as we think we can save ourselves by our own will power, we will only make the evil in us stronger than ever.” (Foster quoted these two quotes from the book “Freedom from Sinful Thoughts: Christ Alone Breaks the Curse”). Many of the great writers, including St. Augustine, St. Francis of Asissi, John Calvin and John Wesley experienced this same truth. (Foster, 1989 (First edition: 1980))

“Will worship” may look like a success for a time, at least in the outward appearance, but in the cracks of our lives our deep inner condition will eventually be revealed. In Matthew 12:34-36 Jesus describes this condition when He speaks of the external righteousness of the Pharisees. “For out of the overflow of the heart the mouth speaks. … But I tell you that men will have to give account on the day of judgement for every careless word they have spoken.”. By sheer will people can make a good showing for a while. But sooner or later there will come an unguarded moment, when the “careless word” will slip out to reveal the true condition of the heart. (Foster, 1989 (First edition: 1980))

In the next instalment, we will see how the Spiritual Disciplines opens us up to receiving the righteousness of God. There are to dangers that we have to guard against, and we will look at that in the next instalment.

“Celebration of Discipline”: Inleiding – Dinge wat dit moeilik maak…


In die vorige aflewering, het ons gesien dat die Geestelike Dissiplines ‘n oproep maak op ons om verder te beweeg as die oppervlak-lewe en te groei na die dieptes toe. Hulle moedig ons aan om die antwoord te wees in ‘n oppervlakkige lewe. Dit is nie eksklusief bedoel vir enigiemand nie. Alle mense kan Dissiplines “doen”, veral “gewone” mense, wat in die “normale” wêreld leef, wat “normale” dinge doen. Een van die karaktereienskappe van Geestelike Dissiplines, is dat die vreugde bring aan iemand wat dit beoefen. Die rede hiervoor is omdat ons bevry word van die slawerny van self-belange en vrees. Jy het nie ‘n meestersgraad (in Teologie of enigiets anders), of iets soos dit nodig om Geestelike Dissiplines te beoefen nie. Die belangrikste vereiste is ‘n verlange na God.

Diegene wat hierdie diep roep van binne voel, en wat begeer om hierdie wêreld van Geestelike Dissiplines te verken, staar onmiddelik twee moeilikhede in die gesig (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980)):

Ø  Filosofiese moeilikhede.

Die materialistiese basis van ons tyd het al so oortuigend geword, dat mense hulle vermoë om verder te bereik as die fisiese wêreld, betwyfel. Die gemiddelde persoon (mmeste van ons!) word beïnvloed deur populêre wetenskap. Meditasie word byvoorbeeld nie gesien as ‘n ontmoeting tussen ‘n persoon en God, maar eerder as ‘n sielkundige manipulasie (indien dit wel toegelaat word!). Soms sal mense ‘n kort beweging na die “innerlike reis” duld, maar dan moet daar weer teruggekeer word na die “regte” wêreld.

Ons het die moed nodig om verby die vooroordeel van ons tyd te kom, en saam met ons beste wetenskaplikes bevestig dat daar meer is aan hierdie wêreld as die materiële (daar is belangrike wetenskaplikes wie al gesê het dat ons die vasgevang kan word in ‘n “space-time box” nie). Met intellektuele eerlikheid, moet ons gewillig raak om die geestelike lewe met dieselfde “determination” te studier en te verken, as wat ons met enige ander studieveld sou doen.

Ø  Praktiese moeilikhede.

Ons weet nie hoe om die innerlike lewe te verken nie. In die eerste eeu, en voor dit, was dit onnodig om instruksies te gee oor hoe om die Geestelike Dissiplines te “doen”. Die Bybel het mense opgeroep om Dissiplines soos vas, gebed, aanbidding en viering te beoefen, maar het baie min, indien enige, instruksies gegee oor hoe dit gedoen moet word! Hierdie praktyke moes so ‘n algemene deel van die lewens van mense gewees het, dat die “hoe” van die praktyke algemene kennis was.

Onthou een ding. In ons entoesiasme om die Dissiplines te doen, kan ons dalk nie die dissiplines met sukses “doen” nie. Die lewe wat God behaag, is nie ‘n reeks godsdienstige pligte nie. Die enigste ding wat ons “moet doen”, is om ‘n lewe van verhouding en intimiteit met God te ervaar. In Jakobus 1:17 lees ons dat hierdie God ‘n Vader van lig is, by Wie daar geen variasie of skaduwee is as gevolg van verandering nie.

“Celebration of Discipline”: Introduction – Difficulties we face…


In the previous instalment, we saw that the Spiritual Disciplines call us to move beyond the surface living and toward the depths. They urge us to be the answer to a hollow world. It is not exclusively meant for anyone. All people can “do” the Disciplines, especially “ordinary” people, living in the “normal” world, who do “normal” things. One of the characteristics of Spiritual Disciplines, is that joy comes as a result of practicing it. This is because we are liberated from the slavery of self-interest and fear. You don’t need a masters degree (in Theology or anything else) or something like that to practice the Spiritual Disciplines. The most important requirement is a longing after God.

Those who have heard the deep call from within, and who desire to explore the world of the Spiritual Disciplines, are immediately faced with two difficulties (Foster, 1989 (First edition: 1980)):

Ø  Philosophic difficulties.

The materialistic base of our time has become so pervasive, that people doubt their ability to reach beyond the physical world. The average person (most of us!) is influenced by popular science. Meditation, for example, is not thought of as an encounter between a person and God, but rather as a psychological manipulation (that is if it is allowed!). Usually people will tolerate a short movement in the “inward journey”, but then it is time to move back into the “real” world.

We need the courage to move beyond the prejudice of our time, and affirm with our best scientists that there are more to this world than the material (there are great scientists who has said that we can’t be confined to a “space-time box”). In intellectual honesty, we should become willing to study and explore the spiritual life with the same determination than we would do with regards to any other field of study.

Ø  Practical difficulties.

We do not know how to explore the inward life. In the first century and before that, it was unnecessary to give instructions on how to “do” the Spiritual Disciplines. The Bible called people to practice Disciplines like fasting, prayer, worship and celebration, but gave very little, if any, instructions on how to do them! These practices must have been such general parts of the lives of people, that the “how to” of the practices were common knowledge.

Remember one thing. In our enthusiasm to practice the Disciplines, we may fail to practice discipline. The life that pleases God is not a series of religious duties. The only thing that we “have to do”, is to experience a life of relationship and intimacy with God. In James 1:17 we read that this is a God Who is the Father of lights, with Whom there is no variation or shadow due to change.

“Celebration of Discipline”: Inleiding – Vryheid!!!


“Superficiality is the curse of our age. The doctrine of instant satisfaction is a primary spiritual problem. The desperate need today is not for a greater number of intelligent people, or gifted people, but for deep people.” (Foster, eerste paragraaf, Hoofstuk 1).

Ek sal dit vrylik vertaal om min of meer soos volg te klink: Oppervlakkigheid is die vloek van ons tyd. Die leerstelling van onmiddelike bevrediging is ‘n primêre geestelike probleem. Die desperate behoefte van vandag is nie vir ‘n groter hoeveelheid intellegente mense, of begaafde mense nie, maar vir “diep” mense.

Indien ons in ag neem dat hierdie boek reeds in 1989 gepubliseer is, kan ons sien dat hierdie amper ‘n profetiese stelling was van wat op pad is. Ons sien meer en meer fast-food en “fast-whatever” winkels in die wêreld. Mense soek wat hulle soek, onmiddellik… Gister kon selfs beter gewees het! E-mail het pos vervang; Facebook het e-mail en “gesig-tot-gesig” kontak (en, saam met dit, die spandeer van enige tyd om enige tipe verhouding te bou) vervang; Twitter het Facebook vervang…. Spoed en beweegbaarheid en die kry van dinge, dadelik, asook onmiddellike bevrediging het ‘n tipe gemaksone vir meeste van ons geword.

Die Geestelike Dissiplines roep ons op om dieper te gaan as die lewe op die oppervalk, en om dieper te groei. Hulle dring ons om die antwoord vir ‘n oppervlakkige wêreld te wees.

Dissiplines is nie alleenlik vir “geestelike reuse” of predikers of vir oordenkers wat al hulle tyd wei aan gebed en meditasie of miskien een of ander sendeling iewers in die onbereikte wêreld nie. God wil hê dat “gewone” mense (mense wat werke het, wat omgee vir kinders, wat skottelgoed was, was gras sny) die Geestelike Gawes moet ervaar.  Die Dissiplines word die beste beoefen te midde van ons verhoudings met ons man of vrou of broers of susters of vriende of vriendinne of bure of base of kollegas. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Ons dink so baie dat daar verskillende klasse mense van mense is – ook in die geestelike lewe en kringe. Die herder of predikant of dominee is meer “verhewe”, en dus ook beter toegerus om die Geestelike Dissiplines te doen. Die sendeling het ‘n nader verhouding met God, en dus is dit makliker vir hom om die Dissiplines te doen. Dit is egter nie waar nie. Ons het almal gelyke toegang tot God. Ons kan almal die Geestelike Dissiplines “doen”. Dit is nie een of ander geheim wat slegs enkele “super Christene” doen nie. Almal kan die Dissiplines “doen”.

Geestelike Dissiplines is nie saai (die engelse woorde is so mooi: “dull and boring”) nie, en dit is ook nie dinge wat gemik is daarop om die vreugde uit ons lewens te verwyder nie. Vreugde is ‘n groot deel van al die Dissiplines. Een van die doelwitte van Dissiplines is om ons te bevry van versmorende slawerny, wat veroorsaak word deur eie-belang en vrees. Wanneer die innerlike gees bevry is van alles wat dit afbring, of wat gewig daarop plaas, moet daar gesing, gedans en selfs geskree daarop volg! (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Jesus het gesê dat Hy gekom het om lewe in oorvloed te gee (Johannes 10:10). Baie mense glo dat dit materiele oorvloed is. Ek glo dat dit selfs meer is as net materiele dinge. Dit mag dalk materiele dinge insluit, of dit sluit dalk glad nie materiele dinge in nie. Ek dink dat die volheid van die lewe is om ‘n lewe te leef wat verbind is aan God, maak nie saak wat ons omstandighede is nie. Dit is ook wat gebeur wanneer ons die Dissiplines “doen”. Dit sal ons help om op God te fokus, en dit sal ons bevry daarvan om na ons omstandighede te kyk. Dit sal veroorsaak dat ons sal ophou bekommerd wees oor wat in ons lewens aangaan, en dat ons ‘n lewe sal leef in die teenwoordigheid van die Een Wie ons sal dra deur ons omstandighede. Dit sal ons vreugde gee, ten spyte van omstandighede wat vrees mag veroorsaak.

In ‘n manier is Geestelike Dissiplines nie moeilik nie. Ons hoef nie teologiese meesters meesters te wees om die Dissiplines te beoefen nie. Onlangse bekeerlinge, en selfs mense wie nog geen verhouding het met Jesus Christus nie, kan en moet die disciplines beoefen. Die belangrikste vereiste is ‘n “longing heart” vir God. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Dawid het hierdie begeerte geken. Ons sien dit as ons Psalm 42 lees: “Soos ‘n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn?” (42:2-3) (1983 Afrikaanse Vertaling)

In Psalm 42:7, sê Dawid dat “deep calls to deep” (soos wat dit in die meeste Engelse vertalings staan). Dalk het jy al hierdie diep oproep na ‘n dieper, voller lewe vanuit die dieptes van jou eie hart gehoor of gevoel. Jy het dalk al selfs ‘n punt bereik waar jy begin moeg raak het vir “oppervlakkige onderrig” en belewenisse alleen – belewenisse wat in elk geval net kom en gaan. (Foster, 1989 (Eerste uitgawe: 1980))

Diegene wat hierdie diepe roep van binne af al gehoor het, en wie se begeerte is om die wêreld van die Geestelike Dissiplines te verken, staar onmiddelik twee moeilikhede in die gesig. In die volgende aflewering, sal ek deur die twee moeilikhede wat ons moontlik kan hê wanneer ons hierdie wêreld van Geestelike Dissiplines gaan.

“Celebration of Discipline”: Introduction – Freedom!!!


“Superficiality is the curse of our age. The doctrine of instant satisfaction is a primary spiritual problem. The desperate need today is not for a greater number of intelligent people, or gifted people, but for deep people.” (Foster, first paragraph, Chapter 1).

If we consider that this book has been published in 1989, we should be able to see that this statement is a type of prophesy of what was to come. We see more and more fast-food and fast-whatever shops in the world. People want what they want now… Yesterday might be even better! E-mail have replaced “snailmail”; Facebook have replaced e-mail and face-to-face contact (and, with that, spending time in building a relationship of any kind); Twitter has replaced Facebook…. Speed and mobility and getting things now and instant gratification/satisfaction has become a kind of comfort zone for most of us.

The Spiritual Disciplines call us to move beyond the surface living and toward the depths. They urge us to be the answer to a hollow world.

Disciplines are not exclusively for “spiritual giants” or preachers or for contemplatives who devote all their time to prayer and meditation or maybe some missionary somewhere in the unreached world. It is not out of our reach. God wants “ordinary” humans (people who have jobs, who care for children, who wash dishes, who mows lawns) to experience the Spiritual Gifts. The Disciplines are best exercised in the midst of our relationships with our husband or wife or brothers or sisters or friends or neighbours or bosses or colleagues. (Foster, 1989 (First edition: 1980))

We so often think that there are different classes of people, also in the spiritual life and circles. The pastor or preacher is more “up there”, and thus better equipped to do the Spiritual Disciplines. The missionary has a closer relationship to God, and therefore the Disciplines are easier for him to do. But that is not true. We all have equal access to God. We can all “do” the Spiritual Disciplines. It isn’t some secret that only a few “super Christians” do. Everyone can “do” the Disciplines.

Spiritual Disciplines are not dull and boring and things that are aimed at removing laughter from our lives. Joy is a big part of all the Disciplines. One of the purposes of Disciplines is to liberate us from the stifling slavery, caused by self-interest and fear. When the inner spirit is liberated from everything that wears it down, or puts weights on it, there has to follow singing, dancing and even shouting! (Foster, 1989 (First edition: 1980))

Jesus said that He came to give life in abundance (John 10:10). Now, most people believe that this is material abundance. I believe it is even more than just in terms of material things. It may include material stuff, or it may not include material stuff. The fullness of life, I think, is to live a life connected to God, no matter what our circumstances looks like. This is then what happens when we “do” the Disciplines. It will help us to focus on God, and that will free us from looking at our circumstances. It will cause us to stop being stressed about whatever might be going on in our lives, and live a life in the company of the One Who are carrying us through the circumstances. That will give us joy, despite circumstances that might cause fear.

In a way, Spiritual Disciplines are not hard. We don’t have to be theological masters to practice the Disciplines. Recent converts, and even people who have no relationship with Jesus Christ yet, can and should practice the Disciplines. The most important requirement is a longing after God. (Foster, 1989 (First edition: 1980))

David knew this longing. We see it when we read Psalm 42: “As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God?” (42:1-2) (2010 New International Version)

In Psalm 42:7, David says that “deep calls to deep”. Maybe you have also heard or felt that deep calling to a deeper, fuller living from the depths of your own heart. You might even have reached a point where you have become tired of “shallow teaching” and mere experiences, that comes and goes. (Foster, 1989 (First edition: 1980))

Those who have heard this deep call from within, and who desire to explore the world of the Spiritual Disciplines, are immediately faced with two difficulties. In the next instalment, I will go through the two difficulties that we might face when we want to explore this world of the Spiritual Disciplines.

Nuwejaarsvoornemens vir 2011…


Die begin van die jaar word gekenmerk deur een ding. Meeste mense doen dit. Nuwejaarsvoornemens. Sekere besluite wat mense neem, oor dinge wat hulle wil begin doen en ander dinge wat hulle wil ophou doen, deur die nuwe jaar. Ek het ook hierdie jaar sekere dinge wat ek my voorneem om te doen.

1.       Ek wil die Here beter ken aan die einde van 2011.

2.       Ek wil graag die Bybel ten minste een keer deurgelees het.

3.       Ek wil baie graag meer gereeld blog! (Dalk selfs my blog(s) begin gebruik as ‘n tipe “lesse geleer dagboek”…)

4.       Ek wil baie graag ‘n mooi kamera kry… (Ek verstaan Nikon is redelik goed?)

5.       Ek wil hierdie jaar leer kitaar speel. Ek moet links leer. Blykbaar is dit makliker, juis omdat ek nooit regs om geleer het nie.

6.       Ek wil meer gereeld in die gym kom!!

7.       Ek sal like om so paar keer te preek hierdie jaar…

8.       Ek wil hierdie jaar weer bou aan vriendskappe wat verlore gegaan het oor die afgelope paar jaar. Dit sluit in: vriendskappe van skooldae, vriendskappe van Diensjaar af, en so aan…

9.       Ek wil ten minste begin planne maak om weer Israel toe te gaan…

10.   Ek wil (uiteindelik!) Nelson Mandela en George Bush se biografieë / outobiografieë lees.

11.   Ek wil weer iewers begin hokkie speel…

12.   Ek wil een 10 km wedloop hardloop, al vat dit my ‘n uur…. (is ‘n uur baie of min vir 10 km?)

13.   Ek wil begin om Joernalistiek te swot.

My Top 25 Books of all time… / My Top 25 Boeke van alle tye


The books that I am listing below, is not necessarily in any specific order. In time, it mights also change. Maybe, in time, I will sort it in roughly an order from 1-25, but at the moment, it is in no specific order.

Die boeke wat ek hieronder opnoem, is nie noodwendig in ‘n spesifieke volgorde nie. Mettertyd sal ek dit aanpas. Dalk sal ek selfs op ‘n stadium dit begin orden in ‘n spesifieke volgorde, maar tot dan, bly dit maar net ‘n lys van die 25 gunstelinge wat ek al gelees het.

1. Fasting – R.D. Chatham

2. The Father Heart of God – Floyd McClung

3. Wild at heart – John Eldredge

4. Die krag van Intredende gebed – Dutch Sheets

5. Dis ek, Anna – Elbie Lötter

6. The Heavenly man – Brother Yun with Paul Hattaway

7. Where is God when it hurts? – Philip Yancey

8. Spud – John van de Ruit

9. Spud: The Madness continues – John van de Ruit

10. No wonder they call Him the Saviour – Max Lucado

11. Six hours one Friday – Max Lucado

12. And the angels were silent – Max Lucado

13. Hatikvah: Land of Hope – Marzanne Leroux-Van der Boom

14. Totale Vergifnis – RT Kendall

15. Captivating – John & Stasi Eldredge

16. The Divine Romance – Gene Edwards

17. I Kissed Dating Goodbye – Joshua Harris

18. Is that really You, God? – Loren Cunningham

19. Daring to live on the edge – Loren Cunningham

20. Oë soos Elisa – Brandilyn Collins

21. Leading from the lockers – John C. Maxwell

22. It’s not about me – Max Lucado

23. He did this just for you – Max Lucado

24. Geestelike Oorlogvoering – Bennie Mostert

25. I gave dating a chance – Jeramy Clark

My Inleiding tot “Celebration of Discipline”… ‘n Nuwe Begin…


Ek is besig om ‘n boek van Richard Foster, met die title “Celebration of Discipline: The Path to Spiritual Growth (Revised Edition)” (Gepubliseer deur Hodder and Stoughton Ltd., in 1989) (Eerste uitgawe gepubliseer in London in 1990) te lees. Ek gaan my blog gebruik as ‘n tipe dagboekvir die lesse wat ek leer in die boek, en soms ook my gedagtes deel oor dit wat ek lees. Kom saam met my op ‘n reis in hierdie reeks oor die boek van disciplines van die geloof. Ek hoop dit sal sin maak vir jou.

‘n Paar dinge voordat ek begin.

Ek weet daar mag dalk mense wees wat verskil met wat Richard Foster sê oor dissiplines van geloof. Indien jy wil verskil, is jy meer as welkom om jou opinies te gee. Wees asseblief respekvol teenoor mense wat dalk nie dieselfde voel as jy nie. Dit geld ook vir iemand wat saamstem met dit wat hy sê. Indien daar besprekings is op wat ek skryf, hoop ek dat dit opbouend en leersaam sal wees vir almal wat aan die bespreking deelneem.

Weet dit: Indien ek voel dat jy “die persoon speel” en nie “die bal speel” nie (met ander woorde, as jy nie respek het vir iemand nie), sale k jou inskrywing verwyder. Indien jy iemand persoonlik wil aanval, is jy meer as welkom om jou eie blog iewers anders te begin.

Nie almal wat hier lees, is bekend met universiteit-standaard werkstukke nie. Ek gaan ook nie poog om so ‘n tipe werkstuk te doen nie.  Omdat ek iemand anders se werk gebruik, gaan ek gereeld verwysings maak elke keer as ek dele van sy materiaal gebruik of selfs sy gedagtes op indirekte maniere gebruik. Ek gaan nie dit wat ek skryf verkoop nie, maar dit is steeds nie my werk nie, daarom sale k deurgaans erkenning gee aan Foster. Hou dit dus in gedagte as jy verwysings na die persoon of die boek lees.

Ek skryf elke stuk in Afrikaans en in Engels. Jy is welkom om albei te lees en opmerkings te kstyf by albei. Hou asseblief jou opmerkings in Engels indien jy by die Engelse weergawe enige opmerkings maak.