Category Archives: Vraag

Deel een ding wat jy geleer het…


Hierdie inskrywing is geïnspireer deur ‘n vraag wat ek op ‘n ander blog (http://dailypost.wordpress.com/2011/02/14/share-one-thing-that-you-learned/) raakgelees het.

 

Noem een ding wat jy in die afgelope maand geleer het. Dit kan enigiets wees, in verband met wetenskap of godsdiens of ‘n nuwe woord of wat ookal…

Why should we pray? Waarom behoort ons te bid?


Waarom behoort ons te bid? Why should we pray?

As ons weet wat gebed is, kan die vraag seker opkom. Kom ons kyk na ‘n paar moontlike antwoorde.

If we know what prayer is, this question can come up. Let us look at a few possible answers.

 1. Die eerste, belangrike saak om te noem is dat gebed God se idee is.

The first, important thing to mention is that it is God’s idea.

 1. God nooi ons uit om te bid.

God invites us to pray.

 1. God moedig ons aan om te bid.

God encourages us to pray.

 1. God roep ons op om te bid.

God calls us to pray.

 1. Gebed is nie net ‘n laaste uitweg waar ons in groot nood tot God uitroep as ons nie meer opsies het nie.

Prayer is not just a last resort where we are in great need, calling to God if we don’t have any options left.

 1. Deur gebed groei ons in ons verhouding met God.

Through prayer our relationship with God grows.

 1. Deur gebed verstaan ons die hart van God. God kies om mense se gebede te gebruik om verandering, genesing en redding in die wêreld te bring.

Through prayer we understand God’s heart. God choose to us the prayers of people to bring change, healing and saving into the world.

 1. Dit is in tye van gebed waar ons ons sondes bely en ons verhouding met God herstel word.

It is in times of prayer where we confess our sins and our relationship with God are repaired.

 1. Deur gebed maak die Gees vir ons duidelik watter hindernisse daar tussen God en ons is.

Through prayer the Spirit makes it clear which stumbling blocks there are between God and us.

 1. Dit is in gebed dat ons ons harte met God deel.

It is in prayer that we share our hearts with God.

 1. In tye van gebed vertel ons Hom van ons pyn, nood en bekommernis.

In times of prayer we tell Him about our pain, need and worries.

 1. God gee Sy krag en hulp in antwoord op gebed.

God gives His power and help in answer to prayer.

 1. Deur gebed word die Bose weerstaan.

Through prayer we can withstand the Evil one.

 1. Deur gebed word die Bose se mag en aanvalle verbreek.

Through prayer the Evil one’s might and attacks are broken.

 1. Die Here maak Sy wil aan ons bekend in tye van gebed.

The Lord makes His will known in times of prayer.

Kan jy dink aan nog redes dink vir waarom ons bid? Deel dit met ons.

Can you think of more reasons why we pray? Share it with us.

Watter een van die bogenoemde, of enige ander, redes vir gebed beteken die meeste vir jou? Waarom beteken dit so baie vir jou?

Which one of the above, or any other, reasons for prayer means most to you? Why does it mean so much to you?

Wat is gebed? / What are prayer?


Wat is gebed? What are prayer?

Gebed kan op baie maniere beskryf word.

Prayer van be described in many ways.

 1. Gebed is meer as woord.

Prayer is more than words.

 1. Gebed is ‘n persoonlike verhouding met God.

Prayer is a personal relationship with God.

 1. Gebed is om in God se teenwoordigheid te staan.

Prayer is to stand in the presence of God.

 1. Gebed is ‘n gesprek met God. En dis ‘n tweegesprek!

Prayer is a conversation with God. And it is a two-way conversation!

 1. Gebed is waar my hart met God se hart kontak maak.

Prayer is where my heart makes contact with God’s heart.

 1. Gebed bring ons uit by diep intimiteit met God.

Prayer brings us into a deep intimacy with God.

 1. Gebed is waar ek God van aangesig tot aangesig ontmoet.

Prayer is where I meet God face tot face.

 1. Gebed is ‘n honger na God.

Prayer is a hunger for God.

 1. Gebed is ‘n uitroep van my gees om gemeenskap te hê met God.

Prayer is a calling of my spirit to have an intimacy with God.

 1. Gebed is waar ons met God praat oor dit wat beide van ons raak.

Prayer is where we speak to God about that which touches both of us.

 1. Gebed is om saam met God te werk vir die redding en herstel van die wêreld.

Prayer is to work with God for the saving and repairing of the world.

 1. Gebed is God se uitnodiging aan ons om met Hom te praat.

Prayer is God’s invitation towards us to talk with Him.

 1. Gebed is vra en ontvang.

Prayer is ask and receive.

 1. Gebed is vra, soek en klop (Matteus 7:7-8).

Prayer is asking, seek and knock (Matthew 7:7-8)

 1. In gebed vra ons God om in die lewens van mense en omstandighede in te gryp en vrede en genesing te bring.

In prayer we ask God to come into the lives of people and situations and to bring peace and healing.

 1. Gebed beweeg die hand van die Een wat die wêreld beweeg.

Prayer moves the hand of the One who moves the world.

 1. Gebed bring die almag van God in beweging – omdat God gekies het om ons gebede te beantwoord.

Prayer brings the almightiness of God to move – because God chose to answer our prayers.

 1. Gebed is om voor God te staan met die nood van mense en ons op God se beloftes vir daardie nood te beroep.

Prayer is to stand before God with the needs of people and to call upon God’s promises for that need.

 1. Gebed is om as priester voor God te staan:

Prayer is to stand before God as priest, to:

 1. Hom te aanbid

To worship Him.

 1. Te bid dat mense met Hom versoen sal word

To pray that people will get reconciled with Him.

 1. Om te bid dat Hy die nasies sal genees en seën

To pray that He will heal and bless the nasions.

 1. Gebed is God se manier om genesing, herstel, redding en bevryding en seen vir mense te bewerk.

Prayer is God’s way to work healing, repair, saving, freedom and blessing for people.

 1. Gebed is nie net ‘n voorreg nie, maar ook ‘n verantwoordelikheid.

Prayer is not just a right, but also a responsibility.

 1. Om nood te sien, is ‘n oproep tot gebed.

To see need, is a calling to prayer.

 1. Gebed is om met groot vrymoedigheid voor die genadetroon van God te staan en te vra dat Hy ons sal help.

Prayer is to stand with great boldness before God’s throne of grace and to ask that He will help us.

 1. Gebed begin by ‘n ervaring van uiterste hulpeloosheid en is die uitroep van hulpeloses.

Prayer begins with feeling of utter helplessness and is the calling of hopeless people.

 1. Gebed is ‘n desperate, maar gelowige uitroep tot God dat Hy sal ingryp.

Prayer is a desperate, but believing call to God that He will help.

 1. Gebed is wanneer ek vir God sê ek kan nie sonder Hom nie; die taak en die uitdaging is te groot.

Prayer is when I say to God that I can’t  do it without Him; the task is to big.

 1. Wanneer ek dus bid, beroep ek my op die Een wat die menslik onmoontlike kan doen.

When I pray, I call on the One who can do the humanly impossible.

 1. Gebed is waar die mens in sy of haar totale onmag die hand vat van die Een aan wie al die mag behoort.

Prayer is where a person, in his or her total inability, takes the hand of the One to whom all power belongs.

 1. Gebed is om my op die beloftes en woorde van God te beroep wanneer ek met Hom praat.

Prayer is to call on the promises and words of God when I talk to Him.

 1. Gebed is geloof wat met God praat.

Prayer is faith that talks to God.

 1. Gebed is om my op die karakter van God te beroep.

Prayer is me calling on the character of God.

 1. Gebed is om God te vra om Sy wil op die aarde te laat geskied; nie om God te vra om my wil te doen nie!

Prayer is to ask God to do His will on earth; not to ask God to do my will!

 1. Gebed is nie om God se wil te verander nie, maar dit te vind!

Prayer is not to change God’s will, but to find it!

 1. Deur gebed vind ons juis God se wil, en maak dan Sy wil ons versoek.

Through prayer we discover God’s will, and then we make His will our request.

 1. Gebed is nie om God se onwilligheid om ons te help, te oorkom nie, maar om te reageer op Sy gewilligheid om ons te help.
 2. Prayer is not to overcome God’s unwillingness to help us, but to react to His willingness to help us.

Hierdie beskrywings is maar net 35 beskrywings oor gebed wat ek al gehoor het oor die jare.

These descriptions are only 35 descriptions about prayer that I have heard through the years.

Kan jy dink aan nog beskrywings van gebed? Deel dit met ons.

Can you think of more descriptions of prayer? Share it with us.

Watter een van die bogenoemde, of enige ander, beskrywings beteken die meeste vir jou? Waarom beteken dit so baie vir jou?

Which one of the above, or any other, descriptions means the most to you? Why does it mean so much to you?

Discipline in your faith Part 2


Ek het vandag weer ‘n klein bietjie tyd gemaak om verder te lees aan Celebration of Discipline. Ek is in eksamentyd. Is dit nie vreemd hoe mens baie tyd het en dan skielik gebeur alles gelyk in ‘n kort tyd? Wel, hier is die volgende deel van die lees van hierdie boek.

Today I actually made some time to read on in Celebration of Discipline. I’ am in exam-time. Isn’t it strange how a person have much of time, and suddenly everything happens in a small space of time? Well, here are the next part of my reading of this book.

Ek haal aan uit hoofstuk 1 [I’m quoting from chapter 1]: The Spiritual Disciplines: Door to liberation.

“Superficiality is the curse of our age. The doctrine of instant satisfaction is a primary spiritual problem. The desperate need today is not for a greater number of intelligent people, or gifted people, but for deep people.”

“The classical Disciplines of the spiritual life call us to move beyond surface living into the depths. They invite us to explore the inner caverns of the spiritual realm.”

Daar bestaan veral twee wanindrukke oor geestelike dissipines.

There are two misconceptions about spiritual disciplines.

 1. Die dissiplines is nie vir “geestelike reuse nie”. Dis ook nie vir een of ander geestelike leier eksklusief nie.

The disciplines are not for “spiritual giants”. It’s also not exclusively for some spiritual leader.

“God intends the Disciplines of the spiritual life to be for ordinary human beings… If they are to have any transforming effect, the effect must be found in the ordinary junctures of human life.”

 1. Geestelike dissiplines moet ook nie gesien word as ‘n boring storie wat vreugde wil steel nie.

Spiritual disciplines shouldn’t be seen as a boring story that wants to take away happiness or laughter.

“Joy is the keystone of all the Disciplines. The purpose of the Disciplines is liberation from the stifling slavery to self-interest and fear… Singing, dancing, even shouting characterize the Disciplines of the spiritual life.”

Die geestelike dissiplines is, in ‘n sekere sin, glad nie moeilik nie (alhoewel dit in ‘n ander manier tog moeilik is). Die primêre vereiste is ‘n verlange na God. Kyk wat sê Dawid in Psalm 42:2-3: “Soos ‘n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn?”

The spiritual disciplines are, in a certain sense, not difficult (although it is difficult in another sense). The greatest requirement is a longing after God. Look what David says in Psalm 42:1-2: “As the dear pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God?”

Diegene wat daardie diepe roep al beleef het van ‘n smagte na God en ‘n dieper verhouding met God, sal veral twee moeilikhede beleef.

Those who has experienced the deep call to God and a deeper relationship with God, will experience two difficulties.

 1. Filosofies / Philosophic

Die materiaele basis van ons dag maak dit so maklik om te glo dat ons nie verder kan gaan as die fisiese wêreld nie. Meditasie, as voorbeeld, word nie gesien as ‘n kontak met die egte geestelike wêreld nie, maar word gesien as sielkundige manipulasie (as dit enigsins toegelaat word!).

The material basis of the day has made it so easy to believe that we can’t move beyond the physical world. Meditation, as an example, are not seen as a contact with the real spiritual world, but are seen as psychological manipulation (if it is allowed!).

“Usually people will tolerate a brief dabbling in the ‘inward journey’, but then it is time to get on with real business in the real world.”

Selfs die beste wetenskaplikes, volgens Foster, begin erken dat daar meer is die materiele wêreld [Ek wonder of daar wetenskaplikes is wat hieroor sal wil kommentaar lewer?].

Even the best scientists, according to Foster, are beginning to realize that there are more than the material world [I’m wondering if there are scientist who would like to comment on this?].

“In intellectual honesty, we should be willing to study and explore this other realm with the rigor and determination we would give to any field of research.”

 1. Prakties / Practical

Ons weet nie hoe om die innerlike lewe te ondersoek. Dit was nie altyd waar nie. In die eerste eeu, en vroeër, was dit nie nodig om onderrig te gee in geestelike dissiplines nie. Die Bybel het mense opgeroep tot dissiplines soos vas, meditasie, aanbidding en viering en het geen instruksies gegee oor hoe dit gedoen moet word nie.

We do not know how to go about exploring the inward life. It wasn’t always true. In the first century, and earlier, it wasn’t necessary to give instruction in spiritual disciplines. The Bible called people to disciplines such as fasting, meditation, worship and celebration, and gave no instruction on how it was to be done.

Hierdie dissiplines is so gereeld gedoen, dat dit nie nodig was om onderrig te gee in die “hoe” van die toepassing nie. Vandag moet daar instruksie gegee word in hoe om die dissiplines te doen, juis omdat dit nie meer gedoen word nie.

These disciplines were done so regularly, that it wasn’t necessary to give instruction in the “how to” of the actions. Today, instruction has to be giving in how to do the disciplines, precisely because it isn’t done that regularly anymore.

“One word of caution, however, must be given at the outset; to know the mechanics does not mean that we are practicing the discipline. The Spiritual Disciplines are an inward and spiritual reality and the inner attitude of the heart is far more crucial than the mechanics for coming into the reality of the spiritual life.”

Wat is jou indrukke oor geestelike dissiplines? Gee jou indrukke, sonder om iemand aan te val asseblief.

What are your conceptions / thoughts about spiritual disciplines?Give your thoughtsm but please, don’t attack other people.

Wat irriteer jou?


Iewers het ek raakgelees: “Wat irriteer jou?”

Ek wil die vraag vir jou vra… Wat irriteer jou?

 

Ek antwoord sommer gou my eie vraag…

 

         Wat my deesdae irriteer, is mense wat aan die linkerkant by my verby ry, terwyl daar nie ‘n baan is vir verkeer nie. Gewoonlik is dit spitverkeer. En daar is reeds ‘n lang ry karre wat wag vir die verkeerslig of stopstraat. Almal wag hulle beurt af. Dan sal iemand verby jou jag aan die linkerkant, baiekeer ‘n klomp stof ry, en dan daar voor gaan indruk, om ook oor die straat te kom. Gevolglik moet ek nog langer wag. Sy verskoning is waarskynlik heel geldig… Hy kan nie laat kom vir sy volgende afspraak nie. Wel, eintlik ‘n swakkerige verskoning, want meeste in die lang ry karre wat wel hulle beurt afwag, is waarskynlik ook oppad na ‘n afspraak.

 

         Nog iets wat my irriteer: Mense wat al swat gebeur in SA blameer op rassisme, regstellende aksie, ens… (Dalk veralgemeen ek baie erg daarmee, maar na verlede Sondag se Rapport, is dit hoe ek die afgelope ruk voel.)

 

         As ek mense sien en dit lyk of hulle my ken OF hulle lyk bekend, maar ek kan nie onthou vanwaar af ek hulle ken nie. Ek weet nooit of ek so iemand moet groet of nie moet groet nie. (Dis dalk nie regtig ‘n irritasie nie)

 

         Ek loop iemand raak wat ek ken, en ek weet daardie persoon ken my (hy’t my Sondag in die kerk gegroet!). Hy kyk my direk in die oë, en loop dan verder asof ek deurskynend is. En dit irriteer my nog méér as ek gegroet het en hy groet nie terug nie. (En as daardie persoon my dan Sondag vra waarom ek hom nie groet in die Mall nie, wel….)

 

         Anglisismes… Engelse woorde wat direk in Afrikaans gesê word, terwyl daar klaar twee moontlike Afrikaanse woorde daarvoor bestaan. Mens hoor die goed nogal baie van kansels af (weet, die predikante gebruik dit), en mense wat werk vir ATKV van alle plekke! En op RSG… luister bietjie.

 

So, wat irriteer jou?